Covid Free Setting

มาตราการหลักในจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่โพรเดอร์มาคลินิก

COVID FREE ENVIRONMENT

1.SOCIAL DISTANCING รักษาระยะห่าง

  • ผู้รับบริการ ต้องทำการนัดหมายก่อนรับบริการทุกครั้ง และมาตามเวลานัดหมาย โดยทางคลินิกจะรับเฉพาะคนไข้นัดหมายเท่านั้น โดยนัดในเวลาที่ห่างกัน
  • ลดจำนวนผู้ติดตาม ให้เพียง 1 ท่านเท่านั้น
  • จัดที่นั่งรอระยะห่าง 1.5 – 2 เมตร แยกระหว่างผู้ติดตาม กับผู้มาตรวจรักษา
  • ห้องให้บริการต้องเป็น 1คนต่อห้อง
  • จุดจ่ายยามีพลาสติกกั้นระหว่างผู้มารับ บริการกับพนักงานผู้ให้บริการรักษา social distance เสมอ

2.Cleaning    รักษามาตรฐานด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต

  • ทำความสะอาดทั่วไปก่อนเปิดและปิดคลินิก ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน
  • พ่นทาความสะอาดด้วย alcohol ทุก 2 ชั่วโมง
  • หมั่นทำความสะอาดประตู ทางเดิน และบริเวณจุดสัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมอ ด้วยน้ำยามาตราฐาน
  • การทำความสะอาดห้องหลังให้บริการ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเครื่องเลเซอร์มีการฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อตามจุด ให้บริการทุกครั้งหลังให้บริการแต่ละเคส
  • สำหรับเลเซอร์ทุกชนิดที่ทำให้เกิดควัน เช่น co2 , qs ตกสะเก็ด มีเครื่องดูดควันประจำห้องที่ได้มาตรฐาน
  • จัดสรรแก้วน้ำใช้แล้วทิ้งไว้บริการ รวมถึงน้ำบรรจุขวด และน้ำผลไม้บรรจุกล่องไว้บริการ งดเว้นใช้แก้วน้ำทั่วไปเสิร์ฟ
  • มีเครื่องกรองอากาศระบบ hepa ที่สามารถกรอกเชื้อไวรัสได้
  • มีการแยกขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง

3. Touchless ลดการสัมผัส 

 • จัดให้มีการชำระค่าบริการแบบออนไลน์ หรือโอนเงินแทนการใช้เงินสดหรือบัตรเครดิต
 • กรอกประวัติ ข้อมูลทางอิเลคโทนิก
 • แอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ เป็นระบบอัตโนมัต

COVID FREE PERSONAL แพทย์และบุคคลากร

 1. พนักงานและแพทย์ทุกคน ได้รับ vaccine ครบ 100%
 2. พนักงานและแพทย์ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์
 3. PROTECTION การป้องกันการแพร่ระบาด

  • ผู้ให้บริการทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงานระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้รับบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือ Face shield และสวมถุงมือทุกครั้งที่ทำหัตถการ
  • ให้พนักงาน รวบผมไม่ให้รุงรัง ไม่ไว้เล็บยาว และงดสวม เครื่องประดับทุกชนิด ทั้งแหวน สร้อยข้อมือ
  • ล้างมือบ่อยๆก่อนและหลังบริการ
  • ผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการใช้บริการตรวจรักษา
  • จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ตามจุดต่างๆให้ข้อมูลความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหา สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
  • อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโควิด19 และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัส

COVID FREE CUSTOMER ผู้รับบริการ

 1. มีประวัติได้วัคซีน หรือมีภูมิคุ้มกัน (หายจากโควิด19 มา 1-3 เดือน) หรือมีผล ATK ภายใน 7 วันก่อนรับบริการ
 2. ประเมินความเสี่ยง ก่อนรับบริการมีการถามประวัติ ความเสี่ยง

 • จัดให้มีจุดคัดกรองด้านนอกก่อนเข้าสถานพยาบาลบริเวณแยก (Isolate area)โดยทำการวัดอุณหภูมิ

หากผู้รับบริการมีอุณหภูมิเกิน 37.3 ทางคลินิกขออนุญาตเลื่อนนัดไปก่อน และ ประสานงานกองควบคุมโรคเพื่อทำการตรวจอีกครั้ง

 • สอบถามการประวัติเสี่ยง 14 วันก่อนมาพบแพทย์ เช่น ประวัติเดินทางไปต่างประเทศ ประวัติเข้าพื้นที่เสี่ยง
 • ประวัติการเจ็บป่วย โดยเฉพาะไอ จาม  ประวัติสัมผัสผู้ป่วย  และทำการบันทึกในโอพีดี
 • ขอชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และบัตรประชาชน ผู้รับบริการทุกท่าน เพื่อให้สามารถตรวจติดตามได้
 • SCAN ไทยชนะ ก่อนและหลังเข้ารับบริการ

Share