ทีมแพทย์ dermatologist Thailand ( หมอผิวหนัง )  ประจำคลินิกโพรเดอร์มาแพทยผู้เชี่ยวชาญด้านตจวิทยา หรือ หมอผิวหนังประจำคลินิกของเรานะคะ หมอผิวหนังทุกท่านมีคุณวุฒิมากมายจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศ และผ่านการอบรมจากต่างประเทศด้วยค่ะ

แพทย์หญิงอุณา พวงมณี
DR.UNA PUANGMANEE, MD

อายุรแพทย์ตจวิทยา (หมอผิวหนัง) ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์จากอเมริกา หนึ่งในทีมแพทย์ประจำ โพรเดอร์มา คลินิก

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติม

 • จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. (second-class honors)
 • วุฒิบัตรตจวิทยา จากสถาบันโรคผิวหนัง (แพทย์ผิวหนัง) Diplomate Thai Board of Dermatology
 • ประกาศนียบัตร ผู้เช่ยวชาญด้าน Thermage ประเทศไทย Certificate in Thermage laser, Bangkok, Thailand
 • ประกาศนียบัตรอบรมด้านเลเซอร์ โรงพยาบาลรามา Visiting fellow in dermatological laser surgery At Ramathibodi hospital
 • ประกาศนียบัตรด้าน Antiaging Certificate in 2nd Bangkok Congress on Anti Aging and Regenerative Medicine
 • ประกาศนียบัตรด้านเลเซอร์ความงาม จากอเมริกา Certificate in cosmetic laser surgery , American board of laser surgery
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์และศัลยกรรม จากไมอามี่ Visiting fellow in Mohs and Laser Surgery (GEST programs), University of Miami, USA
 • Certificate International congress of aesthetic dermatology, Bangkok.
 • แพทย์ศึกษาต่อยอดสมาคมแพทย์ผิวหนังสหรัฐอเมริกา( International Fellowship American Academy of dermatology)
 • สมาชิกสมาคม
  • • The Medical Council of Thailand
  • • The Dermatological Society of Thailand
  • • The Royal Collage of Physician of Thailand (RCPT)

รศ. พญ. ปุณยพัศฐิช์ ศิริธนบดีกุล

Punyaphat Sirithanabedeekul MD.

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติม

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลับมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1
 • วุฒิบัตรตจวิทยา (ผิวหนัง) จากมหาวิทยาลับมหิดล ( Diplomate Thai Board of Dermatology )
 • ศึกษาดูงาน แผนกผิวหนัง มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ฟิลาเดเฟีย อเมริกา
 • MERZ TRAINER อาจารย์ผู้สอน FILLER BIOSTIMULATOR
 • สมาชิกสมาคม
  • • The Medical Council of Thailand
  • • The Dermatological Society of Thailand
  • • The Royal Collage of Physician of Thailand (RCPT)
พ.ญ.สุพิชชา กมลรัตนกุล
DR. SUPITCHA KAMOLRATANAKUL, MD

อายุรแพทย์ตจวิทยา (หมอผิวหนัง)  หนึ่งในทีมแพทย์ประจำ โพรเดอร์มา คลินิก

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติม

นพ.ทนงเกียรติ เทียนถาวร
Dr. Tanongkiet Tienthavorn, MD

อายุรแพทย์ตจวิทยา (หมอผิวหนัง) ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์จากสถาบันโรคผิวหนัง หนึ่งในทีมแพทย์ประจำ โพรเดอร์มา คลินิก

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติม

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
 • วุฒิบัตรตจวิทยา (ผิวหนัง) จากสถาบันโรคผิวหนัง ( Diplomate Thai Board of Dermatology )
 • Visiting Scientist/Fellow in Phlebology (Leg Vein disease), University at Texas Medical School of Houston, Texas, USA
 • International Fellow of Phlebology, Australasian College of Phlebology, Australia
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาตจวิทยา แผนกตจศัลยศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • GALDERMA LOCAL MENTOR THAILAND อาจารย์ผู้สอน FILLER BIOSTIMULATOR
 • สมาชิกสมาคม
  • • The Medical Council of Thailand
  • • The Dermatological Society of Thailand
  • • The Royal Collage of Physician of Thailand (RCPT)
  • Organising committee of Thai Venous Society by Thai Vascular Association
  • Organising committee of Thai Phlebology Society

แพทย์หญิงศศธร  สิงห์ทอง

อายุรแพทย์ตจวิทยา (หมอผิวหนัง)  หนึ่งในทีมแพทย์ประจำ โพรเดอร์มา คลินิก
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • วุฒิบัตร ตจวิทยา จากสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตร ตจศัลยศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • Visiting fellow in Dermatosurgery unit, Severance hospital, Seoul, South Korea
 • สมาชิกสมาคม
  • • The Medical Council of Thailand
  • • The Dermatological Society of Thailand
  • • The Royal Collage of Physician of Thailand (RCPT)
Share